Committed to connecting the world

wsis

ITU Forum on Digital Economy Thailand

การประชุม ITU เรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย

ที่มา

หนึ่งในนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มุ่งหวังการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศโดยการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิต และการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงิน และธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสาร และบันเทิง ตลอดจนการใช้ ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งนี้กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดย นอกจากนี้ในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 และวันที่ 6 มกราคม 2558 เห็นชอบกับ (ร่าง) กฎหมาย 10 ฉบับ อันจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาและขับเคลื่อน ICT ที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (ชื่อในร่างกฎหมายปัจจุบัน) การปรับเปลี่ยนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการจัดให้มีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มารับผิดชอบการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมโดยตรง

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เริ่มดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่ได้กำหนดเบื้องต้นเป็น 5 ด้าน ได้แก่

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ (Hard Infrastructure) ให้มีความทันสมัย มีคุณภาพ มีเสถียรภาพ และมีขนาดเพียงพอสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องคลอบคลุมทุกพื้นที่ในระดับราคาที่เหมาะสมเอื้อต่อการเข้าถึงและใช้งานของประชาชนในทุกชุมชน และภาคธุรกิจกลุ่มต่างๆ

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน (Soft Infrastructure) เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ และผู้ทำงาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และเป็นบทบาทหน้าที่หลักของภาครัฐในการอำนวยความสะดวกให้กับภาคส่วนต่างๆ

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการ (Service Infrastructure) เป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างแพลตฟอร์มการให้บริการ (Service Platform) และนวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) ของภาครัฐและเอกชน

4. การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy Promotion) โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศสำหรับธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Ecosystem) ควบคู่กับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงธุรกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล โดยเป้าหมายในระยะสั้น คือ การยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย และในระยะยาว คือการขยายฐานเศรษฐกิจ และอัตราการจ้างงานของไทยอย่างยั่งยืน

5. การส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล (Digital Society) โดยมุ่งหวังที่จะสร้างสังคมดิจิทัลให้เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเร็วเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางโอกาสของประชาชนที่เกิดจากการเข้าไม่ถึงโครงสร้างพื้นฐานด้วยความห่างไกล การขาดการออกแบบระบบที่เหมาะสมตามหลักการออกแบบที่เป็นสากลสำหรับผู้พิการ การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยี หรือการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีที่มีราคาสูงเกินเป้าหมายเมื่อเข้าสู่ยุค Digital Economy

วัตถุประสงค์ของการประชุม

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ITU (International Telecommunication Union) ซึ่งเป็นองค์กรชำนัญพิเศษภายใต้สหประชาชาติและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะจัดการประชุมในหัวข้อเรื่อง เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ ห้องคริสทัล บี โรงแรมพลาซ่า แอทธินี การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อ


ดาวน์โหลด "Forum Programme Guidebook" (ฉบับเต็ม)

ดาวน์โหลด"Forum Programme Guidebook" (ฉบับย่อ)

 


• เรียนรู้จากประสบการณ์ของต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ในการผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล หรือสังคมดิจิทัล ในประเทศนั้นๆ
• ส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย
• เสริมสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆในประเทศไทย และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558

08:00-09:30 ลงทะเบียนหน้างาน

09:30-10:00    พิธีเปิด


•   กล่าวต้อนรับโดย Mr. Ioane Koroivuki ผู้อำนวยการสำนักงานสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ประจำภาคพื้น
    เอเชียและแปซิฟิค
•   กล่าวเปิดงานและบรรยายในหัวข้อ นโยบายและสถานะการดำเนินงานด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่เศรษฐกิจและสังคมของไทย
    โดย ดร. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10:00-10:15    พักรับประทานอาหารว่าง

10:15-12:15   หัวข้อที่ 1: การปฏิบัติในสากลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
                       (ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษโดยมีการแปลเป็นภาษาไทย)


ผู้ดำเนินรายการ: นายวิสิฐ อติพญากุล สำนักงานสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศประจำภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค

•   บรรยายโดย Ms. Clare Chapple, Assistant Director, Policy and Strategy, Digital
    Innovation Branch, Digital Productivity Division, Department of Communications, Australia
    ดาวน์โหลดไฟล์

•   บรรยายโดย Mr. Scott Minehane, Principal, Windsor Place Consulting
    ดาวน์โหลดไฟล์
•   บรรยายโดย Prof. Mr. Young-Sik Kim, ICT Advisor, National IT Industry Promotion Agency(NIPA),
    Republic of Korea
    ดาวน์โหลดไฟล์      
•   บรรยายโดย Dr. John Ure, Director Technology Research Project Corporate (TRPC)
    ดาวน์โหลดไฟล์

เสวนาและถาม-ตอบ

12:15-13:30    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:30-15:45   หัวข้อที่ 2: เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย (ดำเนินรายการเป็นภาษาไทย)บรรยายในหัวข้อ บทบาทและหน้าที่ของ กสทช. ในการทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลประสบความสำเร็จ
โดย คุณสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ผอ.สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.
ดาวน์โหลดไฟล์

 • บรรยายในหัวข้อ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน (Soft Infrastructure)
โดย คุณวรรณวิทย์ อาขุบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
บรรยายในหัวข้อ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการ (Service Infrastructure)
โดย คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)
ดาวน์โหลดไฟล์
บรรยายในหัวข้อ การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy Promotion)
โดย คุณศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ ประธานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม และกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บรรยายในหัวข้อ การส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล (Digital Society Promotion)
โดย คุณสุภาพ คลี่ขจาย ประธานชมรมผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัล

เสวนา และถามตอบ

15:45-16:00   พิธีปิด

• กล่าวปิดโดย สำนักงานสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
• กล่าวปิดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

16:00    รับประทานอาหารว่าง