Committed to connecting the world

ICTs for a Sustainable World #ICT4SDG

การประชุมกลุ่มย่อยเรื่องแนวทางการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชนในประเทศไทย ครั้งที่สาม

 

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) และ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union หรือ ITU) ซึ่งเป็นองค์การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ ได้มีความร่วมมือเพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน หรือ ทีวีชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ชุมชนในประเทศไทยในอนาคต โดยขอบเขตการศึกษานี้คลอบคลุมเรื่อง

  (1)   กรณีศึกษาการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในต่างประเทศ
  (2)   แนวทางการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชนในประเทศไทย
  (3)   แนวปฎิบัติและข้อแนะนำสำหรับโครงการนำร่องทดลองการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในประเทศไทย
  (4)   การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยรวมถึง การประชุมกลุ่มเฉพาะ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และสัมมนา

สำนักงาน กสทช. และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ จะจัดการประชุม NBTC/ITU Focus Group on Community TV ครั้งที่สามขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท โดยการประชุมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

  • ​นำเสนอร่างรายงานการศึกษาสามฉบับ ได้แก่
      ​o   ร่างรายงานเรื่องกรณีศึกษาการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในต่างประเทศ
      o   ร่างรายงานเรื่องกรอบนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชนในประเทศไทย
      o   ร่างรายงานเรื่องแนวปฎิบัติและข้อแนะนำสำหรับโครงการนำร่องทดลองการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในประเทศไทย
  • อภิปรายและขอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและและผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อรายงานทั้งสามฉบับเพื่อนำไปสู่การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป
ในการนี้ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ในนามของผู้ร่วมจัดการประชุม จึงขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเข้าร่วมจัดการประชุม NBTC/ITU Focus Group on Community TV ครั้งที่สามนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานได้ผ่าน http://event.ictdforum.org ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2559
 
หากท่านต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่ สำนักงานสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศประจำภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก หรือ นางสาวเมธินันท์ จันทสุวรรณ อีเมล์ minmethinan11@gmail.com โทรศัพท์ 082-4339094