Exchange of monochrome and colour television programmes via satellites