ITU 150

Exchange of monochrome and colour television programmes via satellites